«

Sveikinimai  „Pasaulio lietuviui“ :    
Linkėjimai „Pasaulio Lietuviui“ 50 metų jubiliejaus proga

Jau suėjo 50 metų kaip „Pasaulio Lietuvis“ pradėjo lankyti po pasaulį išblaškytas lietuvių šeimas. Jis mus, pasiilgusius tėvynės, guodė, kad nesame vieni, davė vilties tiems, kurie rūpinosi, kad Lietuva niekados neatgaus laisvės, išsaugojo meilę Lietuvai per gražius ir įdomius straipsnius apie Lietuvą ir jos žmonės. Per visus tamsiuosius laikus mums davė tikėjimo, vilties ir meilės – svarbiausius ramščius žmogaus gyvenimui.

Šiais laikais, užsienio lietuvius „Pasaulio Lietuvis“ riša ne tik vienus su kitais, bet ir su laisvąja tėvynę. Vis primena, kad esame viena tauta, viena šeima. „Pasaulio Lietuvis“ mums visada liks reikalingas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu sveikinu „Pasaulio Lietuvio“ redaktorius, buvusius ir dabartinę, už jų pasišventimą puoselėti Lietuvių Chartos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idealus.

Danguolė Navickienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkė