«

 

 

Iš skaitytojų laiškų
Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redakcija visada sulaukdavo daug skaitytojų laiškų, kuriuose žmonės išsakydavo savo nuomonę apie tai, kas jiems buvo įdomiausia, aktualiausia, ir apie tai, ko žurnale stigo... Skaitytojai taip pat siųsdavo pasiūlymus, kaip pagerinti leidinį, sudominti juo kuo daugiau skaitytojų. Tie laiškai buvo svarbūs, padrąsinantys visą redakciją, teikiantys naujų minčių ir idėjų. Ypač vertingi laiškai su pastebėtomis klaidomis, papildymais, kritika. „Pasaulio lietuvis“ nuolat mezgė dialogą su skaitytojais. Parodoje pristatomi įdomiausi skaitytojų pastebėjimai, mintys.
Reikėtų daugiau straipsnių formuojančių skaitytojų tautinę, politinę ir socialinę sąmonę. Reikėtų panagrinėti kokia turėtų būti apylinkės (LB) politinė, kultūrinė ir socialinė veikla. Būtų gera panagrinėti ir kas turėtų būti visuomeninis veikėjas. Argi ir šiuo laiku galite išsiversti už 6 dolerius prenumeratai metams už tokį puikų žurnalą kaip PL?
Gražiai redaguojate žurnalą! Jūsų žurnalas informuoja ir lietuvių kalbos atžvilgiu yra labai puikus.
Pasaulio Lietuvį skaitau domėdamasis. Jis mūsų išeivijai tautine-patriotine prasme naudingas. Pasaulio lietuvis yra labai laukiamas ir mylimas svečias mūsų pastogėje. Dabar jis atsilanko laiku ir jau labai gražiu būdu pasipuošęs. Malonu turėti tokį gražų savo Bendruomenės organą. Priedo – prenumerata ir auka.
Nepamirškite ir nenustumkite Pasaulio lietuvių pirmūnų – Stasio Barzduko, J.Staniškio, A.L Nasvyčio, J. Bačiūno ir daugelio kitų. Jūsų pastangomis Pasaulio lietuvis tapo pasaulinis. Jie dirbo daug sunkesnėse sąlygose ir dėl jų mes šiandien PL turime, džiaugiamės ir tęsiame jų darbą. Jūsų žurnalas įdomus – lyg koks Reader's Digest apie mūsų lietuvius.
„Pasaulio Lietuvį“ gavęs, vienu paėmimu į rankas perskaitau nuo pradžios iki galo, nes jame visa medžiaga apie viso pasaulio lietuvių veiklą, jų laimėjimus bei rūpestėlius yra įdomi, miela. Tiek daug išskirtinio dėmesio skiriama savam mielam lietuviškam atžalynui. Ir ne be reikalo. Teisingai sakoma, kad jaunimas – tautos ateitis. Nuo jų pasiruošimo, sugebėjimo ir pasišventimo priklausys pagalbos apimtis savo bei tėvų gimtajam kraštui, kenčiančiam vergiją. PL puikiai reprezentuoja mūsų išeivijos tautą ne tik savo objektyvia informacija ir aktualiais straipsniais, bet ir savo patrauklia išvaizda ir gausiomis iliustracijomis. Aiškiai matyti, kad redakcija yra tvirtose spaudos profesionalų rankose. Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai. Kadangi apie Vliko veiklą mažai begirdėti, o Lietuvos laisvės kova svarbi visiems (ne vien „laisvinimo darbų mandatą“ turintiems), pasisakykite daugiau ir plačiau politiniais klausimais.
Labai vertinu Jūsų sunkius darbus, bet būkite realistai ir gerai apgalvokit, prieš pradėdami naujus darbus. Skųstis būtų nuodėmė. PL neturi jokių trūkumų. Yra puikus žurnalas ir nekantriai laukiamas. Linkiu sėkmės Jūsų kilniam darbui!
I do not read lithuanian, I am married to American born Lithuanian lady 43 years. I only wish you would have English section such as Lietuvių dienos. Be PL būčiau užrištomis akimis.
Gero vėjo PL pasiekti visas pasaulio šalis ir nesukietėjusias lietuviškas širdis!