«

 

„Pasaulio lietuvis“ metams bėgant  
Penki „Pasaulio lietuvio“ leidybos dešimtmečiai žymėjo ir skirtingas žurnalo leidybos, dizaino, medžiagos atrankos ir pateikimo koncepcijas. Geriausiai jos išryškėja vartant žurnalų puslapius...
1963 m. išėjo pirmasis tuometinio JAV lietuvių bendruomenės tarybos pirmininko Stasio Barzduko redaguotas PLB informacinis biuletenis „Pasaulio lietuvis“, o praėjus daugiau nei dešimtmečiui – 1977 m. – redaktoriaus Broniaus Nainio pastangų dėka sulaukta ir pirmojo spalvoto žurnalo numerio. 1978-1981 m. žurnalo redaktoriais dirbę R. Kasparas ir R. Sakadolskis skaitytojams pasiūlė dar daugiau dizaino ir turinio naujovių: keitėsi leidinio šriftas, didėjo apimtis, skyriai. Žurnalo viršeliuose atsispindėjo Lietuvai ir PLB svarbūs įvykiai. 1998-uosius „Pasaulio lietuvis“ išlydėjo dar puošnesnis, solidesnis, sulaukęs ir naujo redaktoriaus – Arvydo Reneckio. Jam talkinę, o vėliau žurnalo redaktoriais tapę Regina Kučienė, Vytautas Kamantas, Aušra Veličkaitė žurnale sukūrė sporto, švietimo, pokalbių skiltis. 2003-2006 m. leidyba perkelta į Punską, redaktorės pareigas perėmė Živilė Makauskienė, „Pasaulio lietuvis“ pakeitė formatą, dar daugiau dėmesio skirta tautinės kultūros problemų gvildenimui. 2011 m. Kęsto Pikūno pradėtą žurnalo pertvarką tęsia dabartinė redaktorė Deimantė Dokšaitė. Jos redaguojamas „Pasaulio lietuvis“ iš esmės pakeitė savo išvaizdą ir turinį. Mažesnio formato, naujos poligafinės kokybės, atnaujinta viršelio vinjete – toks žurnalas skaitytoją lanko ligšiol. 
 
 
1963, Nr.1.
Pirmasis „Pasaulio lietuvio“ numeris.
Redaktorius Stasys Barzdukas
1977, Nr. 29.
Pirmasis žurnalo numeris.
Redaktorius Bronius Nainys
1989, Nr.8-9.
Redaktorius Bronius Nainys
 
 
1999, Nr. 2-3.
Redaktorius Arvydas Reneckis
2000, Nr. 12.
Redaktorė Regina Kučienė
2003, Nr.9.
Pirmasis Punske išleistas numeris.
Redaktorė Živilė Makauskienė
 
 
2006, Nr.12.
Pirmasis naujo dizaino numeris.
Redaktorė Audronė Viktorija Škiudaitė
2011, Nr.4.
Pirmasis naujo dizaino numeris.
Redaktorius Kęstas Pikūnas
2013, Nr.4.
Redaktorė Deimantė Dokšaitė