«

Apie „Pasaulio lietuvį“  

 „Pirmuosius žingsnius žengiame tikėdami Pasaulio Lietuvių Bendruomenės subrendimu, gajumu ir atsakomybės jautimu. Žengiame norėdami, kad įvyktų Lietuvių Chartos mintis: pasauly pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę!“ - taip prieš penkis dešimtmečius prabilo kuklus informacinis biuletenis, pasivadinęs „Pasaulio lietuviu“. Visuomenininko, lituanisto Stasio Barzduko iniciatyva 1963-ųjų lapkritį Klivlande atgaivinto ir daugelį metų redaguoto leidinio 4000 egzempliorių tiražas pradžioje buvo platinamas tik per kraštų lietuvių bendruomenes. 1976-aisiais „Pasaulio lietuvio“ redaktoriumi tapęs Bronius Nainys plonutį biuletenį apsiautė spalvotais viršeliais ir išaugino į nemenkos apimties visos lietuvių išeivijos žurnalą, skaitytojų laukiamą ne tik JAV, bet ir Pietų Amerikoje, ir Europoje, ir Australijoje. Nuo 1978-ųjų „Pasaulio lietuvį“ toliau plėtė ir tobulino redaktoriai Romas Kasparas ir Romas Sakadolskis. 1981-aisiais žurnalo redaktoriumi vėl tapęs ir iki 1998-ųjų metų juo dirbęs B. Nainys sutelkė gausią ir darbščią „Pasaulio lietuvio“ bendradarbių komandą. Išaugo žurnalo skaitytojų ir rėmėjų būrys. 1983 metų duomenimis, „Pasaulio lietuvį“ skaitė ne tik 28 valstybių lietuviai, bet ir laisvojo žodžio išsiilgusi sovietinė Lietuva. Visuomeninio pobūdžio rašiniai, lietuvybės išlaikymo, Lietuvos laisvinimo, tautinio švietimo ir kultūros klausimai buvo svarbiausi to meto žurnalo puslapiuose. Nuo 1998-ųjų prie „Pasaulio lietuvio“ redakcijos vairo stovėjo daug darbščių, sumanių, sąžiningai savo pareigas vykdžiusių žmonių. Redakcinėje kolegijoje dirbo Vytautas ir Gražina Kamantai, Jūratė Budrienė, Regina ir Viktoras Kučai, Leonas Narbutis, Edvardas Šulaitis. Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenimo aktualijoms neliko abejingi ir naujieji „Pasaulio lietuvio“ redaktoriai: Arvydas Reneckis pradėjo spausdinti Eltos žinias, Aušra Veličkaitė kalbino neseniai iš Lietuvos atvykusius tautiečius naujoje žurnalo rubrikoje „Nauji namai“. Savo kelionę pas skaitytojus JAV pradėjęs „Pasaulio lietuvis“ 2003 metais persikėlė į Punską. Žurnalo leidyba rūpinosi naujoji redaktorė žurnalistė Živilė Makauskienė. Mažėjantis prenumeratorių skaičius ir finansinės problemos buvo išbandymai, tekę 2006-ųjų gruodį „Pasaulio lietuvio“ redaktore tapusiai Audronei Viktorijai Škiudaitei, žurnalo leidybai vadovavusiai net iki 2011-ųjų pavasario. Trumpam jos darbus perėmęs PLJS valdybos pirmininkas Kęstas Pikūnas stengėsi suteikti galimybę skaitytojui suprasti globalios Lietuvos kūrimo svarbą. Šio tikslo sėkmingai siekia ir dabartinė „Pasaulio lietuvio“ redaktorė Deimantė Dokšaitė.

 
Visų Jūsų, mieli redaktoriai, esami ir buvę bendradarbiai, skaitytojai, prenumeratoriai, nuopelnas, kad jau penkiasdešimt metų „Pasaulio lietuvis“ lanko po pasaulį pasklidusius tautiečius, yra jungtis tarp kelių emigracijos kartų, atspindi skirtingo amžiaus, profesijų ir patirčių lietuvių gyvenimą.

Tegul lydi Jus visus sėkmė šiame kely! Ilgiausių metų, „Pasaulio lietuvi“!